S?c?la co? c?ng hiê?u gia?m huyê?t a?p , ch??ng ?-xi ho?a

2021-09-16 16:39:21 Tan Hoa Xa?
咪乐|直播|苹果系统 该寺建于同治9年(1870年),其前身为洞沟寺,在工农红军长征时曾为红军领导机关所在地。

S?c?la co? c?ng hiê?u gia?m huyê?t a?p , ch??ng ?-xi ho?a

 Sôcôla th?m ngon la? mo?n th??c phâ?m ????c nhiê?u ng???i yêu thi?ch , sôcôla không nh??ng th?m ngon , ma? co?n co? thê? khiê?n tinh thâ?n ng???i ta tr?? nên khoan khoa?i , ngoa?i ra , nhiê?u kê?t qua? nghiên c??u ch??ng to? , sôcôla co?n co? công hiê?u gia?m huyê?t a?p , chô?ng ô-xi ho?a v.v .

 Chuyên gia dinh d???ng ho?c ???c cho r??ng , sôcôla co? thê? khiê?n tinh thâ?n con ng???i chu?ng ta tr?? nên vui ve? , ?o? la? vi? sôcôla co? thê? to?a ra loa?i châ?t amino tô?ng h??p trong bô? o?c , loa?i châ?t na?y ????c hi?nh tha?nh b??i amino acid , t??c tha?nh phâ?n cu?a châ?t Prô-te-in , nh?ng c? thê? con ng???i không chê? ta?o ????c , ma? chi? co? thê? d??a va?o th??c phâ?m . Ha?m l???ng amino acid trong sôcôla không cao , nh?ng sôcôla ch??a râ?t nhiê?u châ?t ????ng , co? thê? dâ?n ?ê?n viê?c sa?n sinh Inxulin. Inxulin co? thê? ?a?m ba?o châ?t ????ng tiê?n va?o tê? ba?o , châ?t amino acid co?n la?i trong tê? ba?o se? tiê?n va?o bô? o?c va? ????c hi?nh tha?nh amine tô?ng h??p . Khi amine tô?ng h??p ?? la?i trên dây thâ?n kinh thi? se? co? a?nh h???ng ti?ch c??c ?ô?i v??i tinh thâ?n cu?a con ng???i .

Ngoa?i sôcôla ra , chuô?i , ba?nh Gatô va? ca?c loa?i th??c phâ?m ngo?t kha?c cu?ng co? hiê?u qua? nh? vâ?y , giu?p ng???i ta xua ?uô?i tinh thâ?n buô?n te? . Kê?t qua? ?iê?u tra cu?a S?? nghiên c??u d???c ly? ho?c Tr???ng ?a?i ho?c Cô-lô-nh? ???c cho biê?t , sôcôla ?en co? l??i cho gia?m huyê?t a?p . Trong cuô?c thi? nghiê?m ?ô?i v??i 13 ng???i m??c bê?nh huyê?t a?p cao da?ng co gia?n , nha? khoa ho?c cho bê?nh nhân bi?nh quân mô?i nga?y ?n mô?t chiê?c sôcôla trong hai tuâ?n liê?n . Kê?t qua? cho thâ?y , nê?u huyê?t a?p cu?a bê?nh nhân la? 150 mm-Hg/100mm-Hg , huyê?t a?p se? gia?m xuô?ng t??i 145mm-Hg/100mm-Hg sau hai tuâ?n . Ngoa?i ra , kê?t qua? nghiên c??u pha?t hiê?n , nê?u bê?nh nhân ?n sôcôla tr??ng , thi? không co? hiê?u qua? gia?m huyê?t a?p . 

Nhân viên nghiên c??u cho r??ng , s?? di? sôcôla co? công hiê?u chô?ng ô-xi ho?a , râ?t co? thê? la? vi? trong ha?t cacao co? ch??a tha?nh phâ?n ?a phenol . ?a phenol la? loa?i châ?t th???ng thâ?y trong ca?c loa?i th??c vâ?t , trong ta?o ,r???u vang , che? xanh v.v ?ê?u co? ch??a loa?i châ?t na?y .

Ca?c nha? dinh d???ng ho?c gia?i thi?ch r??ng , ?a phenol se? ?o?ng vai tro? chô?ng ô-xi ho?a trong c? thê? con ng???i , ?iê?u na?y co? nghi?a la? chu?ng co? thê? ba?o vê? tê? ba?o trên c? thê? kho?i bi? ph??ng ha?i cu?a gien t?? do mang ti?nh châ?t tâ?n công va? gây bê?nh ung th? . ?a phenol trong sôcôla va? ca?c th??c phâ?m kha?c co? thê? pho?ng chô?ng bê?nh tim ma?ch va? mô?t sô? ung th? na?o ?o?.

Trên th??c tê? , ha?m l???ng ?a phenol trong ha?t cacao co?n cao h?n che? xanh va? r???u vang . Nh?ng ca?c nha? dinh d???ng ho?c không chu? tr??ng không vi? ?a phenol co? công hiê?u ch??a châ?t chô?ng ô-xi ho?a ma? ?n nhiê?u sôcôla . B??i vi? sôcôla cu?ng không pha?i la? th??c phâ?m hoa?n my? , b??i vi? sôcôla ch??a châ?t ????ng cao se? ph??ng ha?i t??i r?ng ,a?nh h???ng t??i ki?ch th???c cu?a eo . Chuyên gia ?ê? nghi? , nê?u ba?n không thê? tâ?y chay mu?i th?m ngon cu?a sôcôla , thi? ?ê? nghi? ba?n cho?n du?ng sôcôla ?en v??i l???ng v??a pha?i .

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度